Informacje ogólne

Wójt Gminy Nowe Piekuty – Marek Kaczyński wybrany w wyborach powszechnych, pełni funkcję od 1994 roku.

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy i jego funkcjonowanie.

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

· kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
· reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
· przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
· określanie sposobu wykonywania uchwał rady oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
· podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
· wykonywanie budżetu gminy,
· powoływanie komisji przetargowych,
· zatwierdzanie wyników przetargów publicznych,
· zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu,
· wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
· dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, składanych Wójtowi,
· zapewnienie należytego funkcjonowania i rozwoju gminnych jednostek organizacyjnych,
· wykorzystywanie inicjatyw lokalnych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin,
· pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej oraz zapewnienie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej,
· wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
· udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
· zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy.

Wójt zapewnia realizację wszystkich zadań należących do gminy, o ile nie są one zastrzeżone do właściwości Rady. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, podejmuje rozstrzygnięcia o charakterze ogólnym w drodze zarządzeń.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Rejestr zmian dla danej wiadomości:

  • 14 lutego 2017 o 13:35:06 [aktualna wersja] by Katarzyna Faszczewska
  • 14 lutego 2017 o 13:35:06 by Katarzyna Faszczewska
Art. czytany: 53 razy