Gmina

Położenie geograficzne Gminy:

Gmina Nowe Piekuty jest gminą wiejską, zlokalizowaną w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, we wschodniej części powiatu wysokomazowieckiego. Gmina Nowe Piekuty od północy graniczy z gminą Sokoły i Wysokie Mazowieckie, od zachodu – z gminą Szepietowo, od południa z gminą Brańsk (powiat bielski), a od wschodu z gminą Poświętne (powiat białostocki). Miejscowość gminna Nowe Piekuty zlokalizowana jest w południowej części gminy.

Powierzchnia Gminy:

Gmina Nowe Piekuty zajmuje powierzchnię 10937 ha i jest najmniejszą gminą na obszarze powiatu wysokomazowieckiego. Na jej terenie znajduje się 35 miejscowości wiejskich posiadających status sołectwa, które zamieszkuje łącznie 4179 mieszkańców.

Gmina Nowe Piekuty jest terenem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują tu ponad 78% jej powierzchni, z czego prawie 66% stanowią grunty orne.

Środowisko przyrodnicze:

Klimat

Warunki klimatyczne gminy Nowe Piekuty są charakterystyczne dla obszaru północno-wschodniej Polski. W podziale klimatycznym gmina zaliczana jest do regionu mazurskiego. Panuje tu klimat umiarkowany przejściowy z wyraźnym wpływem czynników kontynentalnych, cechujących się surowością warunków. Wynika to z kresowego położenia Niziny Podlaskiej w stosunku do innych regionów Polski, oraz południkowego ukształtowania powierzchni umożliwiającego swobodną wędrówkę kontynentalnych mas powietrza znad północno wschodniej Europy i centralnej Rosji. W rezultacie występuje tu mała bezwładność termodynamiczna, nieco niższa średnia temperatura roczna (6,9ºC) oraz duża amplituda jej zmian na przestrzeni zimy i lata (22ºC). Okres wegetacyjny jest związany z temperaturami dobowymi i wynosi 200-210 dni. Jest krótszy średnio o 1-2 tygodnie w stosunku do sąsiedniego Mazowsza i Wyżyny Lubelskiej. Zimy są zazwyczaj mroźne i relatywnie długie. Niekorzystne dla roślin są wiosenne przymrozki pojawiające się niekiedy nawet w I połowie maja. Okres występowania temperatur ujemnych jest dość długi i trwa w ciągu roku średnio od 130-140 dni. Bardzo ważnym elementem klimatycznym jest suma i rozłożenie opadów. Na podstawie danych lokalnej stacji agrometeorologicznej w Szepietowie średnio w ciągu roku obserwuje się od 560-570 mm opadów meteorologicznych, skupionych głównie w okresie od kwietnia do września (60%). Jest to zjawisko korzystne w aspekcie agrotechnicznym, gdyż zaspokaja potrzeby  roślin  w okresie wegetacji. Okres nasilenia opadów przypada zazwyczaj na lipiec.

Najbardziej korzystną cechą klimatyczną obszaru gminy jest dość duże nasłonecznienie. Współczynnik zachmurzenia wynosi (6,4º pokrycia nieba) i jest nieznacznie niższy od współczynnika dla Polski (6,6º pokrycia nieba). Najczęściej zachmurzenia dominują w listopadzie i grudniu.

Krajobraz i rzeźba terenu:

Gmina Nowe Piekuty położona jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Wysokomazowiecka. Rzeźba terenu jest  słabo zróżnicowana. Znaczna część obszaru gminy to prawie płaski teren, z tendencją do opadania w kierunku południowym. W północnej części obszaru gminy Nowe Piekuty, wysokości bezwzględne przekraczają 160 m n.p.m. (okolice Jabłoni Kościelnej), a w części południowej sięgają od 130 do 140 m n.p.m.

Rejestr zmian dla danej wiadomości:

  • 14 lutego 2017 o 16:14:11 [aktualna wersja] by Hanna Perkowska
  • 14 lutego 2017 o 16:14:11 by Hanna Perkowska
Art. czytany: 106 razy