Ewidencja Ludności

Ewidencja Ludności

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy, zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Data wprowadzenia: 2016-10-26 1211
Data upublicznienia: 2016-10-26
Art. czytany: 79 razy

» Zameldowanie na pobyt stały, wymeldowanie z pobytu stałego – rozmiar: 13438 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Zameldowanie, wymeldowanie decyzja administracyjną – rozmiar: 13773 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Wiadomość wprowadził: Hanna Perkowska
Rejestr zmian:
2016-10-26
1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika – pliku – Zmienił: Hanna Perkowska
2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika – pliku – Zmienił: Hanna Perkowska
3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość – Zmienił: Hanna Perkowska

BUDOWNICTWO

Ustalenie warunków zabudowy

Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Nowe Piekuty- Pan Krzysztof Zubczyński, pokój Nr 19.
Wymagane dokumenty:
2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, na który ta inwestycja będzie oddziaływać oraz obszaru przyległego celem wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (granice obszaru analizowanego winne wynosić minimum trzykrotną szerokość frontu działki lecz nie mniej niż 50m) w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z przedstawionymi granicami terenu objętego wnioskiem,

przedstawiony w formie graficznej sposób zagospodarowania terenu.

– wypis z rejestru gruntów – pełny dla terenu objętego wnioskiem, skrócony dla obszaru oddziaływania,

– umowy na podłączenie infrastruktury technicznej (energetyka, woda, kanalizacja, kan. deszczowa) zawarte pomiędzy inwestorem, a zarządcą tych sieci

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany,

– informację o planowanym przedsięwzięciu , w przypadku gdy raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany

Opłata za wydanie decyzji wynosi 107zł.

Termin załatwienia sprawy- Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Data wprowadzenia: 2008-01-08 1510
Data upublicznienia: 2008-01-08
Art. czytany: 1720 razy

Wiadomość wprowadził: Hanna Perkowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Rejestr zmian:
2008-01-08
1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości – Zmienił: Hanna Perkowska
2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości – Zmienił: Hanna Perkowska
3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość – Zmienił: Hanna Perkowska

REFERAT FINANSOWY

Odroczenie terminu płatności podatku

Wymagane dokumenty: Do opisu sprawy należy dołączyć wszystkie załączniki (wzory formularzy, przykłady wypełnienia, opisy), które są wymagane do jej załatwienia i powinny być dostarczone przez petenta oraz zostały ściśle określone.
Opłaty nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Piekuty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Data wprowadzenia: 2008-01-08 1536
Data upublicznienia: 2008-01-08
Art. czytany: 1748 razy

Wiadomość wprowadził: Hanna Perkowska
Rejestr zmian:
2008-01-08
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość – Zmienił: Hanna Perkowska

URZĄD STANU CYWILNEGO

Otworzenie treści aktu stanu cywilnego

Osoba zainteresowana składa wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.

Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi, posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w akcie, np. świadkowie,

Dokument stwierdzający tożsamość.

Opłata- 39zł.

Termin załatwienia- Do 30 dni(po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

Data wprowadzenia: 2008-01-08 1533
Data upublicznienia: 2008-01-08
Art. czytany: 1630 razy

Wiadomość wprowadził: Hanna Perkowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Rejestr zmian:
2008-01-08
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość – Zmienił: Hanna Perkowska