Zarządzenie Nr 20/07

Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Nowe Piekuty

z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r., Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 188 Ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 i Nr 169, poz. 1420;z 2006r. Nr 45,poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z późno zm.) oraz §10 Uchwały Nr VI/23/07 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 15 marca 2007r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

l) zwiększeniu planu dochodów o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem Nr 3 4) po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi plan wydatków ogółem wynosi

100.044 zł

100.044zł

40.900 zł

8.831.774 zł 9.541.774 zł

§2

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§3 O wprowadzeniu powyższych zmian poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data wprowadzenia: 2008-01-07 0945
Data upublicznienia: 2008-01-07
Art. czytany: 1395 razy

Wiadomość wprowadził: Hanna Perkowska
Rejestr zmian:
2008-01-07
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość – Zmienił: Hanna Perkowska

Zarządzenie Nr 23/07

Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 wrześni 1994 r. o rachunkowości (Dz. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

§ l

l. Przeprowadzić inwentaryzację drogą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.:

l) materiałów opałowych ( węgiel, olej) w budynku Urzędu Gminy i budynkach komunalnych tj. SBR i Dom Nauczyciela w Nowych Piekutach oraz Ośrodek Zdrowia w Jabłoni Kościelnej.
2) paliwa w jednostkach OSP na terenie Gminy Nowe Piekuty.

Arkusze spisu z natury przekazać do Referatu Finansowego w terminie do dnia 4 stycznia 2008 roku.

§2

l. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w następującym składzie:

l) Jan Rzymski – Przewodniczący 2) Marianna Żebrowska – Członek 3) Hanna Perkowska – Członek

2. Inwentaryzację w jednostkach OSP przeprowadzić przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
,-.. 3. O terminie inwentaryzacji powiadomić kierowców OSP.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 2008-01-07 0947
Data upublicznienia: 2008-01-07
Art. czytany: 1490 razy

Wiadomość wprowadził: Hanna Perkowska
Rejestr zmian:
2008-01-07
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość – Zmienił: Hanna Perkowska

 

Zarządzenie Nr 22/07

Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 22 listopada 2007 roku.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami), uchwała Nr V /18/07 Rady Gminy Nowe Piekuty z 7 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

l. Ustalam stawkę bazową czynszu w wysokości 1,60 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
2. Stawka bazowa czynszu ulega podwyższeniu lub obniżeniu zgodnie z zasadami polityki czynszowej określonymi w załączniku do wyżej cytowanej uchwały Rady Gminy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r..

Data wprowadzenia: 2008-01-07 0946
Data upublicznienia: 2008-01-07
Art. czytany: 1477 razy

Wiadomość wprowadził: Hanna Perkowska
Rejestr zmian:
2008-01-07
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość – Zmienił: Hanna Perkowska