ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu rzeki  Tłoczewka poprzez usuwanie namułów i rumoszu na odcinku 7481 mb, w km 2 + 750 ÷ 10 + 231.wydane zostało postanowienie nr IK.6220.422017 z dnia 19 lipca 2017r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie  art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016. poz. 353 z późn. zm.)  informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 16.05.2017 r. decyzji nr IK. 6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Czytaj dalej OBWIESZCZENIE